Linq ile veri tabanına bağlanırken “.dbml” uzantılı bir şema oluşturulur.Bu emayı oluşturabilmek içibn Visual Studio içinde projemize sağ tıklayıp add sonrada new item seçeneğini seçiyoruz. açılan pencerede Data seçneğini seçiyoruz ve burada LINQ toSQL Classes seçip dosyamıza istediğimiz ismi verip Add diyoruz:

Bu şemada oluşturduğumuz veri tabanı ve veri tabanındaki tablolar için yazdığımız stored procedurler bulunur.Biz bunları kod içinde çağırırken de  datacontext nesnesi  oluşturarak tablolar ve stored procedurlara bu nesne üzerinden erişim sağlayacağız. Şekilde oluşturduğumuz veri tabanına ait linq şeması görülmektedir :

Ders Ekleme Örneği
Ders ekleme için öncelikle şekilde görüldüğü gibi bir form hazırladık ve varitabanına bağlanıp
ekleme işlemini gerçekleştirdik.

Öncelikle datacontext nesnemizi oluşturuyoruz ve dersekleme procedur’ünü
çağırarak ekleme işlemini aşağıdaki kod parçasında görüldüğü gibi kolayca gerçekleştiriyoruz.

vtysDataContext vt = new vtysDataContext(); // öncelikle bir datacontext nesensi oluşturuyoruz.
        
        protected void btndersekle_Click(object sender, EventArgs e)
        {

//Stored Procedure kullanmadan :
 vt.Derslers.InsertOnSubmit(new vtys.Dersler{ DersKodu=TextBox3.Text,DersAdi =
TextBox1.Text,Sinifi=DropDownList1.SelectedItem, Icerik= TextBox4.Text,Sorumlu= TextBox5.Text,Asistan1= TextBox6.Text,
Asistan1= TextBox7.Text});
           

            vt.SubmitChanges();

 

  //Stored Procedure kullanarak :       
vt.dersekleme(txtderskodu.Text,txtdersadi.Text,DropDownList1.SelectedItem.Text,
txticerik.Text,txtsorumlu.Text,txtasistan1.Text,txtasistan2.Text);
            Response.Redirect(“YonetimDefault.aspx?ad=dersler”);

        } 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir